บริษัทสุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จังหวัดลพบุรี